January 16, 2019

 

Dear brothers and sisters in Christ,

Peace and all good things!

On a road that leads from Jerusalem to Jericho there begins one of the most beloved parables in the Bible. It is the familiar account of the Good Samaritan. It is on that road where Jesus is asked “Who is my neighbor?” Jesus tells the story of a man who is beaten, robbed and ignored until a Samaritan pauses on his own journey to care for the man’s basic needs.

We think of our neighbor as someone we know who lives next to us. Jesus redefined a neighbor to be the person we do not know and any person who is in need. The Samaritan responds just as Jesus would – without prejudice. The challenge is for us to imitate the Samaritan. Would we recognize a neighbor in need? Would we stop to help or continue on? In a time of gated communities and tall fences around us, we must ask if we are truly able to see the need of our neighbors.

With your generosity to the 2019 Bishop’s Annual Appeal, we are able to assist our neighbors throughout the Diocese of Savannah. You may already know that the Appeal will fund 20 seminarians and provide faith formation for all throughout South Georgia, but did you know that the Appeal reaches every corner of this very large Diocese?

The Bishop’s Annual Appeal will provide campus ministers at 11 colleges in our Diocese and furnish food and clothing through 13 Catholic Charities outreach centers spread throughout our seven Deaneries. In addition to our seminarians, we have educated more than 75 men through the Permanent Diaconate program. Dozens of ministries and programs including Family Life, Evangelization, Black Ministry, Hispanic Ministry and Youth & Young Adult Ministry are funded through the Appeal, as well as the Southern Cross newspaper and our Child and Youth Protection program. Through our
diverse ministries and programs, we have already identified our neighbors in need. We ask you to be a Samaritan to your neighbors in the Diocese of Savannah.

Our theme for the 2019 Bishop’s Annual Appeal is Who Is My Neighbor? I invite our entire diocese to respond with compassion that has no boundaries. In closing the parable, Jesus commanded to His disciples, “Go and do likewise.”

There is joy in giving. Now it is up to us to “go and do likewise” and carry out Jesus’ healing mission on earth by helping our neighbors in need.

Jesus taught us to pray and He commanded us to give.

I thank you for all that you do to serve Christ’s people and I ask that you join me in continued prayers for all of our neighbors who call South Georgia home.

With prayerful best wishes, I am

 

Gratefully yours in Christ,

Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Bishop of Savannah

Enero 16, 2019

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

¡Paz y Bien!

En el camino que va de Jerusalén a Jericó empieza una de las parábolas predilectas de la Biblia. Es el relato familiar del Buen Samaritano. Es en ese camino donde le preguntan a Cristo “¿Quién es mi prójimo?” Jesús
cuenta la historia de un hombre que ha sido golpeado, robado e ignorado, hasta que un samaritano se detiene
en su viaje para encargarse de las necesidades básicas del hombre.

Pensamos que nuestro prójimo o vecino es alguien a quien conocemos, que vive a nuestro lado. Jesús define nuevamente al prójimo como la persona a quien no conocemos, y a cualquier persona que esté en necesidad. El samaritano responde tal como Jesús lo hubiese hecho: sin prejuicios. El desafío para nosotros es imitar al samaritano. ¿Reconoceríamos a nuestro prójimo en necesidad? ¿Pararíamos a ayudarlo o seguiríamos de largo? En una época de comunidades cerradas y cercos altos alrededor de nosotros, debemos preguntarnos si verdaderamente podemos ver las necesidades de nuestro prójimo.

Por medio de su generosidad con la Colecta Anual del Obispo (BAA) 2019, somos capaces de ayudar a nuestro
prójimo en toda la Diócesis de Savannah. Tal vez ya sepa usted que la Colecta proveerá los fondos para 20 seminaristas y hará posible la formación en la fe para todos a lo largo del Sur de Georgia, pero ¿sabía que la Colecta llega a todos los rincones de esta diócesis tan grande?

La Colecta Anual del Obispo proveerá ministros encargados de Campus en 11 centros de estudios superiores en nuestra diócesis, y abastecerá con alimentos y ropa a 13 centros de extensión de Entidades Benéficas Católicas (Catholic Charities), dispersos en nuestros siete Decanatos. Además de nuestros seminaristas, hemos brindado educación a más de 75 hombres a través del programa de Diaconado Permanente.

Docenas de apostolados y programas tales como Vida de Familia, Evangelización, Ministerio Afroamericano, Ministerio Hispano, y Ministerio para Jóvenes y Adultos Jóvenes, reciben fondos de la Colecta, así como el periódico Southern Cross, y nuestro programa de Protección a Nuestros Niños y Jóvenes. A través de nuestros diversos ministerios y programas, hemos identificado ya a nuestro prójimo que tiene necesidades. Les pedimos que sean samaritanos con su prójimo en la Diócesis de Savannah.

Nuestro tema para la Colecta Anual del Obispo de 2019 es ¿Quién es Mi Prójimo? Invito a toda nuestra diócesis a responder con compasión sin límites. Al concluir la parábola Jesús les dio a sus discípulos el mandato de “vayan y hagan lo mismo”.

Hay felicidad en dar. Ahora depende de nosotros el “vayan y hagan lo mismo”, y llevar a cabo la misión sanadora de Jesús en la tierra, ayudando a nuestro prójimo en necesidad.

Jesús nos enseñó a orar y nos dejó el mandato de dar.

Les agradezco por todo lo que hacen para servir al pueblo de Cristo, y les pido que se unan a mí en oración continua por todo nuestro prójimo que llaman hogar al Sur de Georgia.

Con mis mejores deseos y oraciones, quedo de ustedes

 

Muy agradecido en Cristo,

Reverendo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah

Ngày 16 Tháng Giêng, 2019

 

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Chúc anh chị em bình an và mọi điều lành!

Trên con đường từ Jerusalem đi Giê-ri-cô, có một trong những câu chuyện ngụ ngôn được yêu thích nhất trong
Kinh Thánh. Đó là dụ ngôn quen thuộc về người Sa-ma-ri-ta-nô nhân lành. Hôm đó trên đường đi người ta hỏi Chúa Giêsu "Ai là người thân cận của tôi?" Chúa Giêsu kể câu chuyện của một người đi đường đã bị cướp chận
lại đánh đập, cướp hết của cải và bỏ nằm bên vệ đường cho tới khi một người Sa-ma-ri-ta-nô dừng lại trên đường đi của mình để chăm sóc cho nạn nhân những nhu cầu cơ bản của con người.

Chúng ta thường nghĩ rằng người thân cận là một người hàng xóm sống bên cạnh nhà mình. Chúa Giêsu đã định nghĩa lại người thân cận là một người chúng ta không hề biết và là bất kỳ người nào đang thiếu thốn. Người Sa-ma-ri-ta-nô đã giúp đỡ nạn nhân giống như Chúa Giêsu làm - không hề thành kiến. Thách thức của chúng ta là bắt chước người Sa-ma-ri-ta-nô đó. Chúng ta có thể nhận ra một người thân cận đang thiếu thốn không? Chúng ta sẽ dừng lại để giúp đỡ không, hay cứ tiếp tục đường đi của mình? Trong thời đại của các khu dân cư kín cổng cao tường chung quanh chúng ta, chúng ta phải tự hỏi rằng mình có thể nhận ra những người lân cận đang túng thiếu không.

Với lòng quảng đại của anh chị em dành cho chương trình BAA năm 2019 này, chúng ta có thể hỗ trợ những người thân cận chúng ta trong suốt Giáo phận Savannah. Chắc anh chị em đã biết rằng chương trình BAA đang tài trợ cho 20 chủng sinh và cung cấp việc học giáo lý cho khắp miền Nam Georgia, nhưng anh chị em có biết rằng BAA phải đi đến mọi ngóc ngách của Giáo phận rộng lớn này không?

Chương Trình BAA sẽ cung cấp các thừa tác viên cho ký túc xá của 11 trường đại học trong Giáo phận và cung
cấp thực phẩm và quần áo cho 13 trung tâm bác ái Công giáo của cả 7 giáo hạt trong Giáo Phận. Ngoài các chủng sinh, chúng ta đã đào tạo hơn 75 người học làm Phó Tế vĩnh viễn. Hàng chục chương trình mục vụ bao gồm Mục Vụ Gia Đình, Truyền Giáo, Mục Vụ cho người da đen, người nói tiếng Tây Ban Nha và Mục Vụ cho Giới Trẻ cũng được tài trợ bằng Chương Trình Quyên Góp này. Ngoài ra còn có tờ báo Southern Cross và chương trình Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta. Thông qua các thừa tác vụ và các chương trình đa dạng này, chúng ta đã có thể xác định những người thân cận của mình đang cần giúp đỡ. Xin anh chị em hãy trở thành người Sa-ma-ri-ta-nô cho các người thân cận của mình trong Giáo phận Savannah.

Chủ đề của Chương Trình BAA năm 2019 là "Ai là người thân cận của tôi?" Tôi mời gọi mọi người trong giáo phận đáp ứng với lòng nhân hậu. Khi kết thúc câu chuyện ngụ ngôn, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ của
mình, “Hãy đi và làm như vậy.”

Cho đi là niềm vui. Bây giờ chúng ta có thể “đi và làm như vậy” và tiếp tục sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu trên trái đất bằng cách giúp đỡ những người thân cận đang cần.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện và Ngài truyền cho chúng ta cho đi.

Tôi cám ơn tất cả những gì anh chị em làm để phục vụ dân Chúa và xin anh chị em cùng tôi tiếp lời cầu nguyện
cho những người thân cận của mình đang cư ngụ tại phía Nam Georgia này.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Bishop of Savannah

Go to top
.